Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Kinhoang Vuivui : Bác Giáp gặp Bác Hồ

Kinhoang Vuivui : Bác Giáp gặp Bác Hồ: Bác Giáp nay đã đi rồi / Bác Hồ còn đợi ở nơi suối vàng / Ghế ngồi nguyên soái vẻ vang / Bác Giáp Bác Hồ lại càng gần nhau / Hai Bác thà...