Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Thieu nhi


1-6
    Mồng một tháng sáu /
Là ngày các cháu /
Quốc tế thiếu nhi /
Toàn cầu kỉ niệm /
***
  Tùy theo từng nước /
 Dân nào có phước /
   Sống trong hòa bình /
 Các em vui nghịch /
***

   Khổ nhất ngày địch /
    Đêm bom pháo kích /
Chơi bời còn đâu /
Kỷ niệm đâu nhớ /
***
   Mùa hè phượng đỏ /
   Thiếu nhi gian khó /
   Ở những vùng Cao /
  Đến ngoài hải đảo /
***
        Hòa bình mong ước /
No đủ đời sống /
  Các em vui chơi /
       Hòa bình Thế Giới./