Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Đủng đỉnh

Tôi đang còn bận việc xa /
Chưa thể bê vác những là tài nguyên /
Chừng nào hết bận không quên /
Ăn no để vác nuôi bền sức lâu /
Thời gian cho phép yêu cầu /
Tha hồ đủng đỉnh mai sau sẽ giàu./