Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

30thang430-4
Ba mươi tháng tư /
Đang đến từ từ /
Lịch sử nhắc lại /
Ba mươi tháng tư /
***
Một chín bảy lăm /
Đó là cái năm /
Chúng ta ghi nhớ /
Thống nhất Việt Nam /
***
Mỹ cút nguỵ nhào /
Cờ đỏ giương cao /
Việt Nam độc lập /
Lấp lánh ánh sao /
***
Năm chẵn bốn mươi /
Chúng ta vui tươi /
Với nhiều kỷ niệm /
Áp phích rực trời /
***
Đất nước vào Xuân /
Nhất trí quân dân /
Đang kỳ đổi mới /
Hội nhập vẹn toàn /
***
Thế giới chuyển động /
Nhiều nước mở rộng /
Xưng bá hô rồng /
Làm vua muốn mong /
***
Thế giới hồi giáo /
Ngày càng mếu máo /
Khủng bố buồn sao /
Mạng người như ngáo /
***
Đất nước chúng ta /
Hoà bình thiết tha /
Mong muốn độc lập /
Kiến thiết nước nhà /
***
Ba mươi tháng tư /
Mong tiền đủ dư /

Kiến tạo cuộc sống /
Vĩnh cửu mùa thu./