Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

100 ngay


 100 ngày Tướng Giáp
Ba tháng mười ngày tức chẵn trăm /
Là ngày Bác Giáp cõi tiên thăm /
Lam Sơn Thanh Hóa trống đồng tặng /
Kiếm lệnh, thần công canh Bác nằm /
Bác Giáp bình yên nơi đất mẹ /
Các con canh giấc ngủ ngàn năm /
Mong rằng hồn Bác luôn siêu thoát /
Phù hộ mạnh giàu nước Việt Nam./