Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

14 1hang 3 nam 8814/3/88
Mười bốn lại đến đây rồi /
Tháng ba-tám tám biển trời Trường Sa /
Nước Tàu cướp mất Gạc-ma /
Sáu tư liệt sĩ thành ma binh hùng /
Đúng ngày đại tang Phạm Hùng /(Fó CTHĐBT)
Láng giềng “hữu nghị” lại dùng đạn bom /
Tranh thủ “thăm viếng” đảo hòn /
Nhả đạn không tiếc máu hồng Việt Nam /
“Vòng tròn bất tử” hờn căm /
Sục sôi tăng mãi luôn làm ta đau /
Hôm nay xây dựng tượng đài /
Cam Ranh nhắc nhở vắn dài lệ rơi /
Để cho con cháu muôn đời /
Không thể quên được biển trời Trường Sa /
Thế hệ tiên tổ ông cha /
Luôn mở bờ cõi xông pha chiến trương /
Đấu tranh bảo vệ quê hương /
Biển trời bền vững hùng cường nước non./