Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

8/3

8/3
Ngày vui phụ nữ sắp nay mai /
Xin chúc mọi người sức dẻo dai /
Cùng với mày râu xây dựng nước /
Mùa Xuân tươi thắm sáng kỳ đài./