Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

2222-12
Ngày lễ đến gần anh Cả nhớ /
Chùm thơ kính viếng trăm ngày mộ /
Mười ngày-ba tháng thắp hương thơm /
Lan toả lòng quân hồn quá cố./
Tướng Giáp  
Thiên tài quân sự được trời sinh / 
Vinh dự miền Trung tỉnh Quảng Bình / 
Võ Giáp thần đồng tiên đã định / 
Anh hùng dân tộc mãi tôn vinh / 
 %%%
Quốc phòng ngày hội vui nhà lính / 
Ngày lễ quân nhân đời chiến chinh / 
Ôn lại quãng đường cùng khẳng định / 
Công lao 'Anh Cả' dựng nhà binh /
***
Lẫy lừng Thế giới Điện Biên Phủ /
Rúng động Năm Châu trận Lịch Sử /
Chiến dịch Sài Gòn – Hồ Chí Minh /
Việt Nam thống nhất khắc vàng tự /  
***
 Bác Giáp quy tiên ngày bão lụt /
Ngọc Hoàng thiên giáng ông Tiên Bụt /
Linh thiêng Võ Giáp cứu đời oan /
Thần Thánh giúp người qua ngõ cụt /