Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

troi giang Họa bức hình: ĐỀ PHÒNG
Coi chừng trời đấm tan tành /
Bàn tay to thế hơn thành phố ta /
Lo mà chung sng hiền hòa /
Thương yêu giúp đỡ kẻo mà trời chê /
Ai mà độc ác hãy nghe: /
Coi chừng cái án đã phê Nam Tào /
Bắc Đẩu đánh dấu chỉ vào /
Đến khi Thiên Lôi cầm dao là rồi./

Đăng nhận xét