Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Bác Giáp gặp Bác HồBác Giáp nay đã đi rồi /
Bác Hồ còn đợi ở nơi suối vàng /
Ghế ngồi nguyên soái vẻ vang /
Bác Giáp Bác Hồ lại càng gần nhau /
Hai Bác thành thánh dân cầu /
Điều binh khiển tướng mạnh giàu nước non /


 ***
 Vĩnh biệt Bác Giáp
Bác Giáp đi rồi thật ư !/
Nghe tin Bác mất mọi nguời đứng tim /
Vị tuớng huyền thoại dân tin /
Võ Nguyên Giáp có tầm nhìn dụng binh /
Sáng suốt Bác Hồ Chí Minh /
Chọn thầy dạy sử tôn vinh đứng đầu /
Điện Biên Phủ lay địa cầu /
Hồ Chí Minh  Lịch Sử giàu sử ca /
Bác Giáp thanh thản về ‘nhà’ /
Hồn thiêng siêu thoát chúng ta mong nhiều /
Nhân dân luôn mãi tin yêu /
Nhân cách vị Tướng là điều sống lâu /
Cuộc đời nghĩa nưóc tình sâu /
Cống hiến tất cả dân giàu nuớc yên /
Chúng ta kính cẩn mình nghiêng /
Vái lạy hồn Bác linh thiêng hiện về /
Phù hộ đời sau luôn nghe /
Những lời Bác dạy chở che nước nhà./
***
Tuớng Võ Giáp:
Là thầy dạy sử đuợc cầm quân /
Vị tuớng đầu tiên là của dân /
Tin tuởng, Bác Hồ giao trọng trách /
Khó khăn Tuớng Giáp đâu phân trần /
Thực Dân Đế Quốc đều tâm phục /
Quần chúng nhân dân tạc đức ân /
Công lớn nước nhà là thống nhất /
Ghi ơn Tổ Quốc cả muôn dân./


Vĩnh biệt Bác Giáp:
Bác Giáp ơi ! Bác đi rồi /
Nhân dân nước mắt rụng rời tiếc thuơng /
Cả vườn cây đến ruộng nuơng /
Lặng ngắt vĩnh biệt bên đuờng Bác xa /
Lệ Thuỷ -Quảng Bình quê ta /
Cơn mưa trời đất cũng là khóc than /
Thế giới điện buồn viếng thăm /
Kiều bào đau quặn muôn vàn xót thuơng /


Đăng nhận xét